راه‌اندازی پایگاه اینترنتی اداره فناوری اطلاعات آموزش و پرورش

پایگاه اینترنتی اداره فناوری اطلاعات آموزش و پرورش استان با هدف اطلاع رسانی و دسترسی بهتر به خدمات الکترونیک ایجاد شده است.